مدیریت شبکه‌های اجتماعی

     
بازه زمانی: یکماههبازه زمانی: یکماههبازه زمانی : سه ماههبازه زمانی: شش ماهه
تعداد پست: 15تعداد پست: 10تعداد پستتعداد پست
تعداد استوری: 30تعداد استوری: 15تعداد استوریتعداد استوری
تقویم محتوایی: داردتقویم محتوایی: داردتقویم محتواییتقویم محتوایی
ادمین اختصاصی: داردادمین اختصاصی: داردادمین اختصاصیادمین اختصاصی
قیمت: 3/000/000 تومانقیمت: 2/500/000قیمتقیمت

دیدگاهتان را بنویسید